За кого е предназначен FloEFD

Инженери- конструктори


FloEFD е разработен да служи за решаване на инженерни задания. Философията на FloEFD е изградена на принципа да бъде достъпен и за инженери неспециалисти в сферата на Механиката на Флуидите, които обаче се нуждаят от практически решения на проблеми свързани с преноса на флуиди и газове, както и термични феномени. 

Доверявайки се на многократно провереното математическо ядро на FloEFD инженера получава възможност да онагледи и проучи комплексни процеси, които доскоро можеха да бъда анализирани само от научни работници с огромен опит и трудни за широка употреба програмни пакети. Благодарение на дългогодишния опит на развойния екип FloEFD гарантира надеждни резултати, които могат да бъдат използвани в официална документация, а наличието на голям брой физически ефекти (напр. турбуленция, кондензация и т.н.) гарантират прецизно симулиране на зададената задача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експерти в областта на математическите модели за Механика на Флуидите


FloEFD се използва и от експерти в математическите методи в сферата на Механиката на Флуидите за валидиране на резултатите от симулации използващи самостоятелно разработени програми, както и на резултатите от други CFD решения.  Пълната липса на нужда от прехвърляне на 3D модела от CAD в CFD програмата FloEFD го прави търсен помощник и за експертите.