Характеристики и предимства

FloEFD е пълнофункционално софтуерно решение, с което се анализират тримерни флуидни потоци и топлообмен. Интуитивната работна среда на FloEFD го прави изключително лесен за усвояване и бърз за прилагане дори и от неспециалисти. Целта на разработчиците на FloEFD винаги и била да предоставят високите технологии за CFD анализ на по-широк кръг инженери. За разлика от другите традиционни програми за CFD от висок клас, при FloEFD не са нужни дълбоки познания в методите на Механиката на Флуидите, а се търсят решения на реални технически проблеми с надежден и лесен за употреба софтуерен пакет при пълна съпоставимост на резултатите от компютърните симулации с    практическите измервания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесен за ползване

 

За да се превърнат флуидните симулации в неразделна  част от процеса на проектиране софтуерния пакет трябва да бъде лесен за използване, както и да притежава пълна интеграция с познатите CAD пакети. Това позволява при използване на параметризирани 3D модели при промяна на 3D модела, мрежата да се адаптира к

ъм направените промени.

 

Интеграция с CAD програми


FloEFD е единствената програма за симулация на механиката на флуидите (CFD), която е напълно съвместима с основните MCAD системи –  CATIA V5, ProENGiNEER, Siemens NX, SolidWorks, Inventor и SolidEdge.

FloEFD v5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FloEFD интегриран в CATIA V5                                         FloEFD интегриран в Pro/Engineer

 

 

Flo.EFD като напълно интегриран модул в най-известните CAD пакети:

Flo.EFD напълно интегриран като модул на ProENGiNEER. Виж повече.

Flo.EFD напълно интегриран като модул на SolidWorks.   Виж повече.

Flo.EFD напълно интегриран като модул на CATIA.          Виж повече.

 

Облекчена интеграция във фирмените процеси

 

Големия брой промишлените отрасли, в които успешно се използна FloEFD като средство за прогнозиране и подобряване на качествата на бъдещите продукти доказват, че визията за интеграция на процеса на проектиране и процесите за симулация води компаниите, които използват методите на „concurrent CFD“ до:

•  Подобряване на техническите характеристики, функциалността и надеждността на   продукта;

•  Съкращаване значително броя на прототипите и рзходите в производството;

•  Намаляване на риска от грешки при проектирането;

•  Спестяване на време и пари чрез скъсяване на времето за проектиране и ускоряват времето за внедряване на нови продукти ;

•  По-лесно спазване на изискванията за екологичност на разработваните продукти;